Thank YOU!!!

Home

IC349 Project: Compact backup power unit for EV

Group No.: ME-07

Group Member:

Cheung Woon Yiu (09526930D), Lai Kai To (09599565D)

Lam Kwok Hang (10519087D), Liu Fong Wai (10529806D)

Wong Wai Ka (10507967D), Yau Lung Sang (10529370D)

Yu Xiang(07084477D)